Algemene voorwaarden Autorijschool J van Asselt 

Artikel 1: Algemene voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot  uitvoering van diensten door Artikel 1: Algemene voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot  uitvoering van diensten door Autorijschool J. van Asselt. gevestigd te Alphen aan den Rijn, Spoorlaan  16, 2471 PA, te Zwammerdam hierna te noemen “Autorijschool J. van Asselt”, aangegaan. 

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Autorijschool J. van Asselt”. 

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Autorijschool J. van Asselt” afwijkende bepalingen zijn  slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2: Instructie 

2.1 “Autorijschool J. van Asselt” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs/ instructrices  die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 

2.2 “Autorijschool J. van Asselt” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen  leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde rijinstructeur/rijinstructrice. 

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij:  “Autorijschool J. van Asselt” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene  omstandigheid zich voordoet, is “Autorijschool J. van Asselt” niet gehouden het lesgeld aan de  leerling te restitueren. 

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Autorijschool J.  van Asselt” of leerling hiervan wenst af te wijken. 

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur/rijinstructrice tijdens de rijlessen op te  volgen. 

Artikel 3: Hetzelfde type voertuig 

3.1 De leerling die via “Autorijschool J. van Asselt” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en  de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben  over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige  type als waarin hij/zij rijles heeft genoten. 

Artikel 4: Lesafspraak 

4.1 De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de  rijles. Door “Autorijschool J. van Asselt” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het  ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De rijinstructeur/rijinstructrice  zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij/zij niet op de afgesproken 

datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Autorijschool J. van  Asselt” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen  annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2). 

Artikel 5: Annulering door leerling 

5.1 Leerling kan kosteloos alle losse lessen (ook rijtest), die ook deel kan zijn van een complete  opleiding, tenminste 24 uur voor de afspraak annuleren op openingstijden van de rijschool. Pakketten  of termijnen worden vooruit betaald. De pakketten zijn na afname 2 jaar geldig en niet  overdraagbaar. 

Uitzondering voorwaarden annulering: 

5.2 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft  plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. 

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling  niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Autorijschool J. van Asselt”  beoordeeld. 

Wijze van afzegging: 

5.4 Afzegging dient minimaal 24 uur voor de afgesproken lesafspraak tijdens de openingstijden van de  verkeerschool te gebeuren, bij de receptie van de verkeersschool via mail of telefonisch of telefonisch  bij de rijinstructeur/rijinstructrice. Zaterdagen na 13:00 , zondagen alsmede erkende feestdagen  worden niet meegerekend in deze 24 uur. Mocht de afzeggen niet volgens ons regelement gaan dient  de leerling de les(sen) en/of examen te betalen. 

Artikel 6: Beëindigen instructie 

6.1 “Autorijschool J. van Asselt “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen  in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Autorijschool J. van  Asselt” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de  instructeur. 

6.2 “Autorijschool J. van Asselt” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/  docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of  verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is  een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of  derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. In de  gevallen 6.1 en 6.2 is “Autorijschool J. van Asselt” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor  nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren. 

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. In gevallen 6.3 en 6.4 zal  “Autorijschool J. van Asselt “ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de  afgelaste rijles niet in rekening brengen.

Artikel 7: Aanvraag examen 

7.1 “Autorijschool J. van Asselt” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan  alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan  verlenen. 

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd  heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 

Artikel 8: Annulering toets of examen 

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen: 

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de 2e graad) en de begrafenis of crematie  nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie)  rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden. 

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling  niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator  en of instructeur / docent. Bij 8.1 en 8.2 zal “Autorijschool J. van Asselt” ervoor zorgdragen, dat de  leerling weer deel kan nemen aan een examen. 

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig  beschikbaar. In geval van 8.3 en 8.4 zal “Autorijschool J. van Asselt “ de extra examenkosten dragen en  ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd. 

Artikel 9: Weigering toets of examen 

9.1 “Autorijschool J. van Asselt” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer  het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het  gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals  o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en  letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is  ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator. 

Artikel 10: Betaling 

10.1 Betaling dient te geschieden voor de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk  anders is overeengekomen. Verder is “Autorijschool J. van Asselt “ gerechtigd om haar tarieven aan te  passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Autorijschool  J. van Asselt” nagekomen. 

10.2 “Autorijschool J. van Asselt” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen  de termijn (5 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de  opdrachtgever een rente ad. 1 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

10.3 “Autorijschool J. van Asselt” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de  opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling  veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een  minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor  juridisch advies en bijstand. 

10.4 Uit het enkele feit dat “Autorijschool J. van Asselt” zich heeft verzekerd van de hulp van een  derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.</p 

Artikel 11: Vrijwaring 

11.1 “Autorijschool J. van Asselt” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is  verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van een  aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen  worden niet vergoed. 

11.2 Geen dekking, volgend uit art. 11.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als  gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van  alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen  beïnvloeden. “Autorijschool J. van Asselt” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het  bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden  zal uitkeren. 

11.3 “Autorijschool J. van Asselt” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door  leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten. 

Artikel 12: Rijbevoegdheid leerling 

12.1 Indien “Autorijschool J. van Asselt” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere  hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een  motorrijtuig te besturen, en “Rijschool Joe17” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de  leerling “Autorijschool J. van Asselt” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan  “Autorijschool J. van Asselt” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede  alle voor “Autorijschool J. van Asselt” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook  genaamd, op eerste verzoek van “Autorijschool J. van Asselt” te vergoeden. Indien “Autorijschool J.  van Asselt” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de  leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling  “Autorijschool J. van Asselt” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Autorijschool J. van  Asselt” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening  nemen. 

Artikel 13: Lespakketten 

Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur.  Als een leerling aan het van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling  extra lessen bij te kopen.

Artikel 14: Geschillen 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.